Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA OKULLARIN MOBİL (GSM) ŞEBEKESİ İLE GENİŞ BANT İNTERNETE ERİŞİM HİZMETİ ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA OKULLARIN MOBİL (GSM) ŞEBEKESİ İLE GENİŞ BANT İNTERNETE ERİŞİM HİZMETİ ALIMI İHALESİNE

AİT İHALE İLANI

 

FATİH Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli internet erişimi sağlamak amacıyla,mobil (GSM) şebekesi ile geniş bant internete erişim hizmeti için,Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası:  2023/828137

 

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/             

  ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: (0312) 296 95 83

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@eba.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği adres

: Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/     

  ANKARA

 

 

2-İhale konusu alımın:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Okulların Mobil (GSM) Şebeke İle Geniş Bant

   İnternete Erişim Hizmeti Alımı

   4.892 (Dört Bin Sekiz Yüz Doksan İki) kısım için mobil (GSM) şebekesi ile geniş bant internete erişim hizmet alımı

 

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

 

: İdare tarafından teknik ve idari şartname  

  kapsamında bildirilen okullara.

     c) Sözleşme Süresi :                                            Sözleşmenin imzalanmasından itibaren

                                                                      30.06.2026 tarihine kadardır

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve  

  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet  

  Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-

  ANKARA (UZEM İhale Salonu)

b) Tarihi ve saati

: 25.08.2023 Cuma günü Saat 10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6.Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7.Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin Ulaşım, Noter, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç giderleri ile her türlü vergi giderleri dâhildir.

7.1Ancak, 7061 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 38 inci maddesinde sayılan istisnalardan yüklenici ilgisine göre yararlanır. Ayrıca söz konusu madde kapsamında İdareye yapılan hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna olduğundan yapılacak olan bu alıma ilişkin olarak idare tarafından Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmeyecektir.

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:          

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) 'nin Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılması karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 1'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

 

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.