Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

1500 ADET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI VE 500 ADET YENİLİKÇİ SINIF ALTYAPISI KURULUMU İHALE İLANI

1500 ADET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI VE 500 ADET YENİLİKÇİ SINIF ALTYAPISI KURULUMU İHALE İLANI

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


1500 ADET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI VE 500 ADET YENİLİKÇİ SINIF ALTYAPISI KURULUMU İHALE İLANI


 1500 Adet Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı ve 500 Adet Yenilikçi Sınıf Altyapısı Kurulumu İhalesi, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 İhale kayıt numarası: 2024/262288

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: (0312) 296 9583 

c) Elektronik posta adresi

:satinalma@eba.gov.tr,

ç) İhale dokümanının     görülebileceği adres

:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8   Yenimahalle/  ANKARA

2-İhale konusu alımın:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1500 Adet Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı ve 500 Adet Yenilikçi Sınıf Altyapısı Kurulumu

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

1

TİP2 BT Lab Kurulumu

Adet

1500

2

TİP3 BT Lab Kurulumu

Adet

500

3

 İlave PVC Kanal Birim Fiyatı (T.Ş. 5.8.1 kapsamında)

Metre

4.000

4

İlave Tekli Enerji Prizi (T.Ş. 5.8.1 kapsamında)

Adet

500

5

İlave AP için Adaptör (T.Ş. 5.8.2 kapsamında)

Adet

300

 

b) Yapılacağı yer/yerler 

 

:İdare tarafından verilecek listede yer alan okullar.(81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda)

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

    ç) İşin süresi

: Sözleşme İmzalandıktan sonra165 takvim günüdür

    d) İhalenin yapılacağı yer

:T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA

e) Tarihi ve saati

: 18.03.2024 Pazartesi günü  Saat 10:30 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği; D Grubu (Elektrik İşleri) işlerden V.GRUP: Aydınlatma İşleri veya E Grubu (Elektronik ve İletişim İşleri) İşlerin tümü, ayrıca Veri Merkezi UTM Sistemleri tedarik, kurulumu ve işletilmesi ile sunucu tedarik, kurulumu ve işletilmesine Ait İş Deneyim Belgeleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. Ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesinin a) bendinde yer alan tanıma uygun sunulacak benzer işler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:     

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10.000 TL (On bin Türk Lirası) bedelin M.E.B.Merkez Saymanlığı hesabına yatırılması karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.