Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

 

Daire Başkanı : Bora CİVAN

İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

 

 

İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

MADDE 12- (1) İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji, politika, program ve hedeflerinin belirlenmesine ve birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporu, kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerine ilişkin çalışmaları koordine etmek.

b) Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerine ilişkin tüm istatistiki bilgileri ilgili birimlerle iş birliği hâlinde hazırlamak, güncellemek ve raporlamak,

c) Yıllık faaliyet, ilerleme, izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlamak,

ç) Genel Müdürlüğün hizmet ve kalite standartlarının iyileştirilmesine dönük kalite yönetim sistemi, iç kontrol sürecinin dokümantasyon çalışmalarını koordine etmek,

d) Genel Müdürlük faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan patent ve tescil iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan koordinatörlükler ve görevleri şunlardır:

 

a) Plan ve Program Koordinatörlüğü

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen iç kontrol standartlarının dokümantasyon çalışmalarını yürütmek ve iş analizleri hususunda Genel Müdürlük birimlerinin çalışmalarını koordine etmek,

2) Genel Müdürlük birimleriyle iş birliği içinde stratejik plan izleme-değerlendirme çalışmalarının raporlamalarını yapmak, veri girişlerini sağlamak,

3) Genel Müdürlüğün birim faaliyet raporu ile haftalık, yıllık ve diğer faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,

4) Üst politika belgeleri, plan ve programlar için birimlerle iş birliği içinde Genel Müdürlük tekliflerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

5) Bakanlığın iş takvimi ve faaliyet raporuna Genel Müdürlüğün çalışmaları doğrultusunda katkı sağlamak, gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

6) Genel Müdürlüğün çalışmaları kapsamında dâhil olunan plan, program ve eylem planlarının izleme-değerlendirme çalışmalarını birimlerle iş birliği içinde yürütmek, raporlamak, ilişkili sistemlere/modüllere veri girişini sağlamak, ilgili birimlere iletmek ve güncellemek,

7) Genel Müdürlük birimlerinin modüler olarak yaptıkları işleri otomatik tabana dökmek, bu işlerin içeriklerini her adımda izlemek ve raporlayarak Genel Müdürlük Makamına sunmak,

8) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

b) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

1) Genel Müdürlük birimlerinin merkez ve taşraya yönelik hizmetlerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

2) Araştırma ve etkinlik izinlerine ilişkin gelen yazıları ilgili birime göndermek, görüş yazılarına cevap vermek,

3) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her türlü istatistiki verileri derlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve politika oluşturulmasına destek sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak,

4) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini değerlendirerek raporlandırmak,

5) Proje ve Protokol Takip Sistemi üzerinden merkez ve taşra teşkilatlarında yürütülen projelere ve imzalanan protokollere ait verilerin

izleme-değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve raporlamak,

6) Talep doğrultusunda uluslararası rapor ve belgelere yönelik olarak Genel Müdürlük görüşlerini birimlerle iş birliği içinde oluşturmak ve raporlamak,

7) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

c) Kalite Süreçleri Koordinatörlüğü

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen iç kontrol standartlarının dokümantasyon çalışmalarına ilişkin hususlarda Genel Müdürlük birimlerinin çalışmalarını koordine etmek,

2) Genel Müdürlüğün Kalite Yönetim Sistemi'nin KYS standartlarına uygun olarak kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve dokümantasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

3) Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan tüm dokümanları ilgili birimlerin kullanımlarına sunmak,

4) Kalite Yönetim Sisteminin performansının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili çalışmaları yapmak,

5) Genel Müdürlüğün Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm iç, dış tetkik ve belgelendirme çalışmalarının organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak,

6) Genel Müdürlüğün KYS ile ilgili eğitim plan ve programlarını hazırlamak, birimler arası koordinasyonu sağlamak,

7) Genel Müdürlüğün risk analizini yapmak veya yaptırmak,

8) Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin patent, tasarım ve faydalı model başvurularına ilişkin tescil iş ve işlemlerini yürütmek,

9) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.