Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

08-11-2021

Daire Başkanı: Tuncay YELBOĞA

Sekretarya: 0 (312) 296 94 03

 

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

MADDE 10- (1) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçesini hazırlamak, hak ediş, personel ödemelerini yapmak ve diğer mali iş ve işlemleri yürütmek,

b) Genel Müdürlük tarafından uygulanan ulusal ve uluslararası projelerin mali iş ve işlemlerini yapmak,

c) DYS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Genel Müdürlük genel evrak, arşiv ve ayniyat ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Genel Müdürlük personel iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Genel Müdürlük vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde personel kaynaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,

f) Genel Müdürlük uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek, diğer kurumlarca gönderilen mevzuat tasarı ve taslakları ile ilgili görüş oluşturmak,

g) Genel Müdürlük hukuk ve yargı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak,

ğ) Genel Müdürlük iç denetim, teftiş, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma, disiplin ve ödüllendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Genel Müdürlük birimlerinin; Bakanlık birimleri, resmî ve özel diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokol taslaklarını ilgili birimlerle birlikte incelemek, sonuçlandırmak ve arşivlemek,

ı) Genel Müdürlük görev alanına giren konularla ilgili soru önergelerini cevaplandırmak ve arşivlemek,

i) Genel Müdürlük birimleri tarafından talep edilen satın alma faaliyetlerini yapmak, raporlamak,

j) Genel Müdürlük bina ve tesislerinin güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısınma, bakım ve onarımı ile ulaştırma, emlak ve diğer iş ve işlemlerini yapmak,

k) Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerini yürütmek,

l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

m) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan koordinatörlükler ve görevleri şunlardır:

a) Personel Koordinatörlüğü

1) Genel Müdürlük vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde personel kaynaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,

2) Personel özlük bilgilerinin MEBBİS ve HİTAP'a işlenmesini sağlamak,

3) Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

4) Personel kadro, atama, nakil, istifa, askerlik, görevlendirme, görevden ayrılma, sendika, emeklilik ve benzeri özlük işlerini yürütmek,

5) Genel Müdürlük personel kaynakları ihtiyacını tespit etmek, planlamak ve gerekli çalışmaları yapmak,

6) Personel disiplin ve ödüllendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

7) Sözleşmeli personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

8) Genel Müdürlük personelinin özlük dosyaları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

9) Gerekli hâllerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

10) Staj yapacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

11) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

b) Hukuk ve Mevzuat Koordinatörlüğü

1) Genel Müdürlük uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek ve geliştirmek, diğer kurumlarca gönderilen mevzuat tasarı ve taslakları ile ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

2) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili soru önergelerini cevaplandırmak,

3) Genel Müdürlük hukuk ve yargı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak, istatistiğini tutmak ve arşivlemek,

4) Genel Müdürlüğün teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek ve istatistiğini tutmak,

5) İhbar ve suç duyurularıyla ilgili işleri yürütmek,

6) Genel Müdürlüğün, Bakanlık birimleri ile resmî ve özel diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokolleri incelemek, görüş bildirmek ve arşivlemek,

7) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

c) İdari İşler Koordinatörlüğü

1) Temizlik, aydınlatma, ısınma ve benzeri hizmetleri yürütmek,

2) Taşınırların bakım, onarım ve benzeri işlerini yürütmek,

3) Genel Müdürlük bina ve tesislerinin bakım ve onarım işlerini yürütmek,

4) Sigorta, yangın, nakliye, kaza ve benzeri işleri yürütmek,

5) Genel Müdürlüğün, bahçe ve yeşillik alanlarının düzenlenmesi ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

6) İletişim ve haberleşme ile ilgili hizmetlerini yürütmek,

7) Sosyal yardımlarla ilgili hizmetleri yürütmek,

8) Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek,

9) Personel devam kontrol sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, personel takibini yapmak ve giriş kartı düzenlemek,

10) Resmî mühür ile ilgili işlemleri yürütmek,

11) Personelin ihtiyaç duyduğu sarf malzemesi, taşınırları temin etmek,

12)  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

13) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Evrak ve Arşiv Koordinatörlüğü

1) Gelen giden evrak kayıt ve sevk işlemlerini yapmak,

2) Posta, kargo veya kurye ile gelen ve Genel Müdürlüğü ait olan evrakları teslim almak, kurum dışına gönderilecek evrakları; posta, kargo veya kurye gibi gönderi türüne göre listelerini hazırlamak, ilgili birimlere götürmek,

3) Resmî yazışma evraklarının dışında gönderilen dergi, davetiye vb. dokümanların posta, kargo ve kurye işlemlerini yapmak,

4) Fiziki olarak gelen evrakları DYS'ye kaydetmek ve ilgili birime teslim etmek,

5) Gizli ve makama özel gelen evrakların kayıtlarını tutmak, makama sunmak ve makamca sevk edilmesi uygun görülenleri, DYS üzerinden sevk etmek, fiziki olarak ilgili birime teslim etmek,

6) Faks yoluyla gelen evrakların DYS girişi yapılarak ilgili birime ulaştırmak,

7) Birimlerden arşive teslim edilen evrakları dosya içerisinde ve dosya muhteviyatı döküm formu ile teslim almak,

8) Kurum arşivine devredilen arşivlik malzemelerin korunması, saklanması, gizliliği işlemlerini yürütmek,

9) Arşivden ilgililere verilen evrakları zimmet defterine işleyerek teslim etmek, verilen evrakın geri dönüşünü takip etmek ve arşive teslimini sağlamak,

10) Arşivin genel düzen ve temizliğinin takibini sağlamak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

11) Teslim edilen evrak ve klasörlerin tasnifini sağlamak,

12) Her yıl düzenli olarak ilgili mevzuatta belirtilen tarihlerde arşiv ayıklama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

13) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

d) Ayniyat Koordinatörlüğü

1) Satın alma, hibe ve benzeri yollarla edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırların sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmek,

2) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

3) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

4) Depolarda bulundurulan malzemelerin muhafazasını sağlamak, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak genel düzeni sağlamak,

5) Mevzuatına uygun olarak ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak,

6) Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak,

7) Birimlerin malzeme taleplerinin depo mevcudu oranında karşılamak,

8) Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanları kayıtlardan silmek, hurdaya ayrılan malzemeyi imha etmek ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak,

9) Yılsonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

10) Taşınır işlem fişi düzenlemek,

11) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

e) Bütçe ve Tahakkuk Koordinatörlüğü

1) Genel Müdürlük cari ve yatırım bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

2) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin dağılımını yapmak,

3) Genel Müdürlüğün gelecek yıllara ilişkin performans programını diğer daire başkanlıkları ile koordine olarak hazırlamak, devlet yatırım programına teklif etmek,

4) Yatırımlar ile ilgili detay programlarını hazırlamak,

5) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek,

6) Bütçe kayıtlarını tutmak, uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek,

7) Bütçe uygulamasına ve hazırlıklarına ilişkin diğer kurumlarca düzenlenen toplantılara ve görüşmelere katılmak,

8) Sayıştay incelemeleri, emanet işleri, banka işlemleri, kredi işlemleri ve benzeri hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

9) Satın alma koordinatörlüğü tarafından muayene kabul işlemleri tamamlanan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ödeme aşamasına gelmiş alımların tahakkuk işlemlerini yapmak,

10) Genel Müdürlük personelinin; maaş, yolluk, yevmiye ve diğer mali haklarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

11) 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik'e uygun olarak harcamaları yapmak ve muhasebeleştirmek,

12) Uluslararası projelerin Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyet belgesine başvuru ile ilgili süreçleri yürütmek,

13) Tüm uluslararası projelere ve promosyonlara ait teslim tutanakları, onay, fatura, uçuş kartları ve tüm faaliyetlere ait dokümanları arşivlemek,

14) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerin ödeme ve muhasebeleştirme süreçlerini Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde yürütmek,

15) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerin yılsonu/nihai finansal raporlarını bilgi ve belgelere dayanarak hazırlamak,

16) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında dış finansman kaynağından sağlanarak ikraz veya tahsis yoluyla, dış proje kredisi olarak kullandırılacak kredilerin dış borç kaydına ilişkin esas ve usullere göre uygun olarak harcamaları yapmak ve muhasebeleştirmek,

17) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

f) Satın Alma Koordinatörlüğü

1) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım alımlarıyla ilgili daire başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda yıllık plan hazırlamak,

2) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım ihaleleri ile satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

3) Mal, hizmet ve yapım alımlarında muayene kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını koordine etmek, ilgili evrakı bütçe ve tahakkuk koordinatörlüğüne göndermek,

4) Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak satın alma iş ve işlemlerini takip etmek,

5) Yapılan satın alımların istatistiğini tutmak,

6) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan donanım ve yazılımlara ilişkin idari şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak ve arşivlemek,

7) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.