Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 10.000 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 10.000 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 10.000 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

           FATİH Projesi kapsamında 10.000 (On Bin ) Adet Etkileşimli Tahta Mal Alımı, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2023/7775

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/             

  ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: (0312) 296 95 83

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@eba.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği adres

: Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/     

  ANKARA

2-İhale konusu alımın:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 10.000 (On Bin ) Adet Etkileşimli Tahta;

 1) 9.800 Adet 65" 340 cm (frame dâhil)

 2) 200 Adet 65" 260 cm (frame dâhil)

 3) 50 adet Alçıpan Duvar Kurulum Seti

     alım işidir.

 

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

: İdare tarafından teknik ve idari şartname  

  kapsamında bildirilen okullara.

c)Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün teslim süresi, teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) günde kurulum süresi olmak üzere, toplamda 150 (yüz elli) gündür.

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve  

  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet  

  Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-

  ANKARA (UZEM İhale Salonu)

b) Tarihi ve saati

:18.01.2023 Çarşamba Günü Saat 11:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde     

    uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7.Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin Ulaşım, Noter, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç giderleri ile her türlü vergi giderleri dâhildir.

7.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin Ulaşım, Noter, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç giderleri ile her türlü vergi giderleri dâhildir.

7.1.2. Ancak, 7061 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer VergisiKanununa eklenen geçici 38 inci maddesinde sayılan istisnalardan yüklenici ilgisine göreyararlanır. Ayrıca söz konusu madde kapsamında İdareye yapılan hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna olduğundan yapılacak olan bu alıma ilişkin olarak idare tarafından Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmeyecektir.

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:          

8.1.İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylıi hale dokümanını satın alması zorunludur.

a)    İhale dokümanının görülebileceği yer: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik veEğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 YENİMAHALLE/ANKARA

b)   İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne doküman bedelinin yatırılmasını müteakip Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 YENİMAHALLE/ANKARA adresinden satın alınabilir.

c)    İhale dokümanı satış bedeli: İhale dokümanı 5.000 TL (Beş bin Türk Lirası) karşılığı idarenin adresinden satın alınabilir. Doküman bedeli MEB Merkez Saymanlık (Tunus caddesi No:33 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA) hesaba yatırılır ve ihale dokümanı alınırken bedelin yatırıldığına dair makbuz idareye sunulur.

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.