Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 14.000 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

FATİH Projesi kapsamında 14.000 (On Dört Bin ) Adet Etkileşimli Tahta Mal Alımı, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2022/1242434

 

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/             

  ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: (0312) 296 95 83

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@eba.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği adres

: Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/     

  ANKARA

 

 

2-İhale konusu alımın:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 14.000 (On Dört Bin ) Adet Etkileşimli Tahta;

 1) 13.750 Adet 65" 340 cm (frame dâhil)

 2) 250 Adet 65" 260 cm (frame dâhil)

 3) Alçıpan Duvar Kurulum Seti

     alım işidir.

 

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

 

: İdare tarafından teknik ve idari şartname  

  kapsamında bildirilen okullara.

c)Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün teslim süresi, teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) günde kurulum süresi olmak üzere, toplamda 150 (yüz elli ) gündür.

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve  

  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet  

  Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-

  ANKARA (UZEM İhale Salonu)

b) Tarihi ve saati

:01.12.2022 Perşembe Günü Saat 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde     

    uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

 

7.Sözleşmenin uygulanması sırasında taahhüdün (ilave işlern edeniyle meydana gelebilecek   artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin Ulaşım, Noter, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç giderleri ile her türlü vergi giderleri dâhildir.

7.1Ancak, 7061 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 38 inci maddesinde sayılan istisnalardan yüklenici ilgisine göre yararlanır. Ayrıca söz konusu madde kapsamında İdareye yapılan hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna olduğundan yapılacak olan bu alıma ilişkin olarak idare tarafından Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmeyecektir.

 

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:          

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) nin Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılması karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

 

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.