Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulum İşi İhale İlanı(Düzeltme)

Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulum İşi İhalesi (I. II. IV VE V. Kısımlar) düzenlenen zeyilname ile 05.12.2014 tarihine ertelenmiştir.  
Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında  2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulum İşi İhale İlanı(Düzeltme)

 Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulum İşi İhalesi (I. II. IV VE V. Kısımlar) düzenlenen zeyilname ile 05.12.2014 tarihine ertelenmiştir.

 

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA

2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALE İLANI

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu I. II. IV. ve V. Kısımlar İşi, Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu I. II. IV. ve V. Kısımlar İşi, Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1.     İhale Kayıt Numarası       : 2014/ 133699                                                                      

2.     İdarenin                              :

a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB - YEĞİTEK)

 

b) Adresi: Mevlana Bulvarı No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

 

c) Telefon Numarası:   (0.312) 296 94 89

 

d) Elektronik Posta Adresi:  egitekmaliisler@meb.gov.tr

 

e) İhale İlanının Görülebileceği İnternet Adresi:   http://www.meb.gov.tr

 

f) İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Mevlana Bulvarı No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

 

f) İhale Dokümanının Bedeli: 10.000 TL (Onbin-TL)

 

g) İhalenin Yapılacağı ve İhale Saatine Kadar Tekliflerin Verileceği Yer: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Mevlana Bulvarı No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

 

h) İhale Tarihi ve Saati: 05.12.2014-14.30

3.                 İhale Konusu İşin;

a.      Niteliği, Türü ve Miktarı:

İhale dokümanında ayrıntısı gösterilen ve 4(dört) kısma ayrılmış olan 46 İldeki toplam 9.052 adet okula Yerel Alan Ağı Kurulumu İşidir.

b.     İşin Yapılacağı Yer            :

Dökümü ihale dokümanında gösterilen okullar.

 

c.      İhale konusu işe başlama ve bitiş tarihi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde iş yeri teslimine karşılık gelmek üzere okul listeleri İdare tarafından Yüklenici’ye verilir.  Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. Tutanağın imzalanmasıyla Yüklenici’ye yer teslimi yapılmış olur. Bu tutanağın her iki tarafça imzalandığı tarih, işe başlama tarihi olarak kabul edilir. Yüklenici taahhüdünü işe başlama tarihinden itibaren 330 (üçyüzotuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

d.     Teklif ve Sözleşme Türü:  

İstekliler, ihale dokümanında kendilerine verilmiş olan teklif mektubu standart formunda belirtildiği şekilde işin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, diğer kısmı için her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat teklif olmak üzere karma teklif vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

e.      Geçici Teminat Miktarı:

Teklif edilen tutarın %1’inden aşağı olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.

f.        Tekliflerin Geçerlik Süresi:

Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gün süre ile geçerli olacaktır.

g.      İhaleye Katılabilecekler:

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. İhaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

h.     Alt Yükleniciler:

İhale konusu işte alt yükleniciye izin verilecektir. Ancak, ihale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,  üyeleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Bu ilanın 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (4.1.1) ve (4.1.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İsteklinin ilk teklif ettiği bedelin % 10 undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

 

4.2.2. İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu ve bilançosunun gerekli görülen bölümlerini veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmak zorundadır. Bu durumda;

4.2.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının) en az 0,75 olması,

4.2.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

4.2.2.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır.

 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının toplamı üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya istenen kriterlerin sağlandığını gösteren bilanço bölümlerini gösteren belgeyi sunacaktır.

 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunacaktır.

 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıdaki (4.2.2.1), (4.2.2.2) ve (4.2.2.3) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

4.2.3.1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

4.2.3.2. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun ilk teklif ettiği bedelin % 20´sinden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise ilk teklif ettiği bedelin % 10´undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

 

4.3. Meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgeleri;

İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerin tevsik etmeleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a)     İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b)     İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c)      Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

d)     Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla,  ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen veya yönetilen,

e)     Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan,

            işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

           

4.3.2. İş deneyim belge tutarlarının;

4.3.2.1. İsteklinin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde iş deneyimini gösteren ve yapım işleri ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında istekli tarafından ilk teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3.2.2. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

4.3.2.3. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, isteklinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.

 

4.3.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

4.3.3.1. Bu ihalede benzer iş;

Ethernet Teknolojisi İşleri ve/veya xDSL Teknolojisi İşleri ve/veya LAN Şebeke Kurulumu ve/veya WAN Şebeke Kurulumu ve/veya Veri merkezi kurulumu ve/veya Bilgi Teknolojileri kurulumu işleri ve/veya Radyolink işleri ve/veya Bakır ve/veya Fiber optik kablolama işleri ve/veya IP-MPLS işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Tekliflerin değerlendirilmesi

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sadece en düşük fiyat esas alınarak belirlenir.

 

 

 

 

 

 

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne doküman bedeli yatırılarak, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.

 

6.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

8. Bu ihale kısmi teklife açık olup, işin bir kısmına teklif verilebileceği gibi tamamı için de teklif verilebilecektir.

 

9. Diğer Hususlar

İhale, Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin Kamu İhale Mevzuatına göre tespit edilecek olan sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat yaklaşık maliyetin % 9’ u olarak hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 94 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.