Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

           FATİH Projesi kapsamında Eğitim Teknolojileri Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlanması Hizmet Alımı, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2021/558999

 

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: (0.312) 296 9447 

c) Elektronik posta adresi

:satinalma@eba.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği adres

:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA

 

 

2-İhale konusu alımın:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1-FATİH Projesi Etki Analizi Raporu (2011-2021)

  2-Eğitim Teknolojileri Trend Analizi ve Gelecek

     Öngörüleri Raporu (2022-2030)

 3-Eğitim Teknolojileri Strateji Belgesi (2022-2030) ve Eylem Planı (2022-2025)

b) Teslim [yeri/yerleri]

 

 

:Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

c)Teslim tarihi                                       : Yüklenici sözleşme imza gününden itibaren en geç 15 (on beş) takvim günü içerisinde Başlangıç Raporu'nu tüm unsurlarıyla, eksiksiz bir şekilde İDARE'nin onayını almış halde sunacak ve çalışmalarına başlanacaktır.

 

 

 

 

 

Çıktı

Teslim Tarihi

1

Başlangıç Raporu

-          İş Takvimi

-          Çerçeve ve Metodoloji

-          Çalışacak personel listesi, özgeçmişleri ve görev tanımları

-          Temel ilkeler, beklentiler, öngörüler.

-          Üst politika belgeleri ve diğer ilgili belgelerin gözden geçirme özeti (Literatür Taraması).

-          İlgili diğer hususlar.

Sözleşme imza tarihini takiben 15 (on beş) gün içerisinde

2

-          Eğitim Teknolojileri Trend Analizi ve Gelecek Öngörüleri Raporu (2022-2030)

-          FATİH Projesi Etki Analizi Raporu (2011-2021)

15/11/2021

3

MEB Eğitim Teknolojileri Strateji Belgesi (2022-2030) ve Eylem Planı (2022-2025)

15/12/2021

4

Belgelerin oluşturulması sırasında oluşturulan rapor, tutanak ve materyaller

Taslak Belgeye yönelik paydaş görüşleri

Toplanan verilerin ham hali, kaynak verilerin tamamı

31/12/2021

           

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü)

b) Tarihi ve saati

c) Usulü

: 24.09.2021Cuma günü Saat 14:30

: FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında açık ihale.

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000TL (Bin Türk Lirası) nin Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılması karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.