Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

08-11-2021

Daire Başkanı: Tuncay YELBOĞA

Sekretarya: 0 (312) 296 94 03


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Görevleri: 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

MADDE 10 - (1) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Genel Müdürlüğün yatırım ve cari bütçesini hazırlamak, hakkediş, personel ödemelerini yapmak ve diğer mali iş ve işlemleri yürütmek,

b)   Genel Müdürlük tarafından uygulanan ulusal ve uluslararası projelerin mali iş ve işlemlerini yapmak,

c)    Genel Müdürlük genel evrak, arşiv ve ayniyat ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ç)    Genel Müdürlük personel iş ve işlemlerini yürütmek,

d)   Genel Müdürlük vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde personel kaynaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,

e)    Genel Müdürlük uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek, diğer kurumlarca gönderilen mevzuat tasarı ve taslakları ile ilgili görüş oluşturmak,

f)    Genel Müdürlük hukuk ve yargı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak,

a)    Genel Müdürlük teftiş, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma, disiplin ve ödüllendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b)   Genel Müdürlük birimlerinin Bakanlık birimleri, resmî ve özel diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokol taslaklarını ilgili birimlerle birlikte incelemek, sonuçlandırmak ve arşivlemek,

c)    Genel Müdürlük görev alanına giren konularla ilgili soru önergelerini cevaplandırmak ve arşivlemek,

ç)    Genel Müdürlük birimleri tarafından talep edilen satın alma faaliyetlerini yapmak, raporlamak,

d)   Genel Müdürlük bina ve tesislerinin güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısınma, bakım ve onarımı ile ulaştırma, emlak ve diğer iş ve işlemlerini yapmak,

e)    Genel Müdürlük sivil savunma hizmetlerini yürütmek,

f)    20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

g)   DYS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ)  Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Personel koordinatörlüğü

MADDE 33 - (1) Personel koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Genel Müdürlük vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde personel kaynaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,

b)   Personel özlük bilgilerinin MEBBİS ve HİTAP'a işlenmesini sağlamak,

c)    Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç)    Personel kadro, atama, nakil, istifa, askerlik, görevlendirme, görevden ayrılma, sendika, emeklilik ve benzeri özlük işlerini yürütmek,

d)   Genel Müdürlük personel kaynakları ihtiyacını tespit etmek, planlamak ve gerekli çalışmaları yapmak,

e)    Personel disiplin ve ödüllendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f)    Sözleşmeli personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g)   Genel Müdürlük personelinin özlük dosyaları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

ğ)   Gerekli hâllerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

h)   Staj yapacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ı)     Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Hukuk ve mevzuat koordinatörlüğü

MADDE 34 - (1) Hukuk ve mevzuat koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Genel Müdürlük uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek ve geliştirmek, diğer kurumlarca gönderilen mevzuat tasarı ve taslakları ile ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

b)   Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili soru önergelerini cevaplandırmak,

c)    Genel Müdürlük hukuk ve yargı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak, istatistiğini tutmak ve arşivlemek,

ç)    Genel Müdürlüğün teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek ve istatistiğini tutmak,

d)   İhbar ve suç duyurularıyla ilgili işleri yürütmek,

e)    Genel Müdürlüğün, Bakanlık birimleri ile resmî ve özel diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokolleri incelemek, görüş bildirmek ve arşivlemek,

f)    Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

İdari işler koordinatörlüğü

MADDE 35 - (1) İdari işler koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Resmî mühür ve kaşe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b)   Temizlik, aydınlatma, ısınma ve benzeri hizmetleri yürütmek,

c)    Genel evrak ve DYS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç)    Taşıt, makine, teçhizat, bakım, onarım, plaka, ruhsat, muayene, akaryakıt, kaza, taşıt alımı, tahsis ve benzeri işlerini yürütmek,

d)   Genel Müdürlük bina ve tesislerinin bakım ve onarım işlerini yürütmek,

e)    Sigorta, yangın, nakliye, kaza ve benzeri işleri yürütmek,

f)    Çevre düzenleme işlerini yürütmek,

g)   Emlak ve yapım işlerini yürütmek,

ğ)   İletişim ve haberleşme işleri ile ilgili altyapı hizmetlerini yürütmek,

h)   Sosyal yardımlarla ilgili hizmetleri yürütmek,

ı)     Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek,

i)     Genel Müdürlük genel evrak ve arşivle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j)     Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

k)   Depo iş ve işlemlerini yürütmek,

l)     Personel devam kontrol sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, personel takibini yapmak ve giriş kartı düzenlemek,

m) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak,

n)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bütçe ve tahakkuk koordinatörlüğü

MADDE 36 - (1) Bütçe ve tahakkuk koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Genel Müdürlük cari ve yatırım bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

b)   Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin dağılımını yapmak,

c)    Genel Müdürlüğün gelecek yıllara ilişkin performans programını diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlamak,  devlet yatırım programına teklif etmek,

ç)    Yatırımlar ile ilgili detay programlarını hazırlamak,

d)   Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek,

e)    Bütçe kayıtlarını tutmak, uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek,

f)    Bütçe uygulamasına ve hazırlıklarına ilişkin diğer kurumlarca düzenlenen toplantılara ve görüşmelere katılmak,

g)   Sayıştay incelemeleri, emanet işleri, banka işlemleri, kredi işlemleri ve benzeri hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

ğ)   Satın alma koordinatörlüğü tarafından muayene kabul işlemleri tamamlanan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ödeme aşamasına gelmiş alımların tahakkuk işlemlerini yapmak,

h)   Genel Müdürlük personelinin; maaş, yolluk, yevmiye ve diğer mali haklarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ı)     27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak harcamaları yapmak ve muhasebeleştirmek,

i)     Uluslararası projelerin Katma Değer Vergisi (KDV)  muafiyet belgesine başvuru ile ilgili süreçleri yürütmek,

j)     Tüm uluslararası projelere ait; promosyonlara ait teslim tutanakları,  onay, fatura, uçuş kartları ve tüm faaliyetlere ait dokümanları arşivlemek,

k)   Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerin ödeme ve muhasebeleştirme süreçlerini Milli Eğitim Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde yürütmek,

l)     Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerin yılsonu/nihai finansal raporlarını bilgi ve belgelere dayanarak hazırlamak,

m)5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında dış finansman kaynağından sağlanarak ikraz veya tahsis yoluyla, dış proje kredisi olarak kullandırılacak kredilerin dış borç kaydına ilişkin esas ve usullere göre uygun olarak harcamaları yapmak ve muhasebeleştirmek,

n)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Satın alma koordinatörlüğü

MADDE 37 - (1) Satın alma koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım alımlarıyla ilgili daire başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda yıllık plan hazırlamak,

b)   Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım ihaleleri ile satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

c)    Mal, hizmet ve yapım alımlarında muayene kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını koordine etmek, ilgili evrakı bütçe ve tahakkuk koordinatörlüğüne göndermek,

ç)    Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak satın alma iş ve işlelerini takip etmek,

d)   Yapılan satın alımların istatistiğini tutmak,

e)    Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan donanım ve yazılımlara ilişkin idari şartnameleri hazırlamak/hazırlatmak ve arşivlemek,

Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.