Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

İçerik Geliştirme ve Yönetimi Daire Başkanlığı

Daire Başkanı: Dr. Zehra SAYIN

Sekretarya: 0 (312) 296 96 16


İçerik Geliştirme ve Yönetimi Daire Başkanlığının Görevleri:

İçerik Geliştirme ve Yönetimi Daire Başkanlığı

MADDE 9 - (1) İçerik Geliştirme ve Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    İhtiyaç duyulan video, ses, görsel, etkileşimli içerik ve benzeri eğitim materyallerini üretmek veya temin etmek,

b)   Televizyon ve Radyo programları için üretilen görsel, işitsel eğitim materyallerinin telif haklarına ilişkin işlemleri yapmak,

c)    Eğitim medyasının kayıt, arşiv ve yayın haklarını yönetmek,

ç)    Eğitim medyasının etkili ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak,

d)   Uzaktan eğitim kapsamında yapılacak canlı/bant yayınların çekimi için personel, stüdyo, dekor ve ekipman imkânları sağlamak,

e)    Dijital eğitim platformlarının eğitim içeriklerini çeşitlendirmek ve niteliğini artırmak için çalışmalar yürütmek,

f)    Bakanlığın içerik üretim standartlarını paydaşlar ile belirlemek, Bakanlığın diğer birimlerinin içerik üretim ve tedarik süreçlerinin koordinasyonunda yer almak,

g)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.


Etkileşimli içerik koordinatörlüğü

MADDE 27 - (1) Etkileşimli içerik koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Dijital eğitim platformlarının eğitim içeriklerini çeşitlendirmek ve niteliğini artırmak için çalışmalar yürütmek,

b)   Bakanlığın içerik üretim standartlarını paydaşlar ile belirlemek, Bakanlığın diğer birimlerinin içerik üretim ve tedarik süreçlerinin koordinasyonunda yer almak,

c)    Üretilmesine ihtiyaç duyulan, eğitim içeriklerinin platformun standartlarına uygun hazırlanabilmesi ve ihtiyaç duyulan senaryo yazma, animasyon, eğitsel oyun tasarlama, etkileşimli içerik vb. dijital eğitim materyallerinin tasarlamak ve üretmek veya üretilmesi için ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

ç)    İhtiyaç duyulan içeriklerin temin süreçlerini planlamak ve yürütmek,

d)   Zenginleştirilirmiş kitap, öğretim materyalleri başta olmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından onaylana öğretim programları doğrultusunda eğitsel içeriklerin üretimini ve temini yapmak,

e)    Ders-müfredat tanımlamaları, kullanıcıların müfredat yönetimi yetkilerini sağlamak, içerik sunum ara yüz ihtiyaçlarını belirlemek gibi çalışmaları koordine etmek,

f)    Temin veya üretimi yapılan içeriklerin platform üzerinden sunulma planlamalarını koordine etmek,

g)   İçeriğin izleme ve değerlendirme süreçlerini planlamak, yılsonu, yılbaşı ve belirli aralıklarla hazırlanan veri, rapor ve plan gibi çalışmaları hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

İçerik inceleme ve denetim koordinatörlüğü

MADDE 28 - (1) İçerik inceleme ve denetim koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Etkileşimli içerik koordinatörlüğü başta olmak üzere diğer koordinatörlükler tarafından oluşturulan içeriklerin denetim ve incelemesini yapmak.

b)   İçeriklerin üretim/temin öncesi ve sonrası kontrollerinin yapılması için ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

c)    Elektronik Eğitim Materyalleri ve e-içerikleri incelemek/değerlendirmek, tasnif ve sunum ihtiyaçlarını belirleyerek içerik yayın yönetim planlamalarını koordine etmek ve bu doğrultuda ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

ç)    Bakanlık birimlerince üretilen ve EBA' da yayımlanması istenilen içeriklerin, TTKB tarafından belirlenecek standartlar ve/veya ayrıca içerik türüne göre belirlenecek diğer standartlara göre denetim ve incelemesini yapmak.

d)   Yapılan denetleme çalışmalarında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile İçerik Denetleme Kriterlerine uygun faaliyet yürütmek,

e)    Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak,

 

Video içerikleri koordinatörlüğü

MADDE 29 - (1) Video içerikleri  koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılacak öğretim materyalleri, eğitim yazılımları ve zenginleştirilmiş dijital eğitim içeriklerine yönelik ihtiyaç duyulan video programlarını üretmek ve yayın süreçlerini yürütmek,

b)   Video programlarının üretimi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını planlamak ve satın alınması süreçlerine destek olmak,

c)    Zenginleştirilirmiş kitap, öğretim materyalleri başta olmak üzere TTKB tarafından onaylana öğretim programları doğrultusunda eğitsel içeriklerin üretimini ve temini yapmak,

ç)    Eğitim ortamlarında kullanımına yönelik eğitsel video içeriklerinin ve televizyon programlarının yapım ve yayın süreçlerini gerçekleştirmek,

d)   Dijital Arşiv Sistemini düzenlemek, kategoriler belirlemek, düzenli yedekleme yaparak sistemin sürekli çalışmasını sağlamak,

e)    Dış alım ya da hibe yöntemiyle temin edilecek video programları için standartları belirlemek,

f)    Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, Genel Müdürlüğün diğer daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu/talep ettiği video kaydı, arşiv kayıtları, montaj, yapım ve benzeri hizmetleri iş planlaması çerçevesinde yürütmek,

g)   Eğitimde kullanılan video programları konusunda ulusal ve uluslararası teknolojiyi takip ederek yenilikleri üretim sürecine aktarmak,

ğ)   Geçmişten günümüze video, ses ve grafik içeriklerinin üretimi ve sunulması aşamalarında kullanılan obje, bilgi, belge, cihaz ve benzerlerini araştırmak, toplamak, korumak ve bunların sergilenmesini sağlamak,

h)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Ses içerikleri koordinatörlüğü       

MADDE 30 - (1) Ses içerikleri  koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Ses içeriklerine yönelik yayın ve yapım süreçlerini yürütmek,

b)   Öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılacak öğretim materyalleri, eğitim yazılımları ve zenginleştirilmiş dijital eğitim içeriklerine yönelik ihtiyaç duyulan ses içeriklerinin üretimini gerçekleştirmek, yapım ve yayın süreçlerini yürütmek,

c)    Ses içeriklerinin üretimi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını planlamak ve satın alınması süreçlerine destek olmak,

ç)    Uzaktan eğitime yönelik ses içeriklerinin/programlarının yapım ve yayın süreçlerini gerçekleştirmek,

d)   Zenginleştirilirmiş kitap, öğretim materyalleri başta olmak üzere TTKB tarafından onaylana öğretim programları doğrultusunda eğitsel içeriklerin üretimini ve temini yapmak,

e)    Üretim sürecinde elde edilen ham ses kaydı ve master programlarını dijital ortamlara aktarmak, etiketlemek ve arşivlemek,

f)    Dış alım ya da hibe yöntemiyle temin edilecek ses içerikleri için standartları belirlemek,

g)   Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, Genel Müdürlüğün diğer daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu/talep ettiği ses kaydı, arşiv kayıtları, montaj, yapım ve benzeri hizmetleri iş planlaması çerçevesinde yürütmek,

ğ)   Başta örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki görme engelli öğrenciler olmak üzere bütün öğrenciler için sesli kitap hazırlamak,

h)   Eğitimde kullanılan ses programları konusunda ulusal ve uluslararası teknolojiyi takip ederek yenilikleri üretim sürecine aktarmak,

ı)     Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

 Kurumsal içerik temini ve telif koordinatörlüğü

 MADDE 31 - (1) Kurumsal içerik temini ve telif koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    İçerik çeşitliliğini artırmak ve üretim ünitelerinde kullanılmak üzere, hibe yoluyla temin edilecek dijital materyallerle ilgili, kamu kurumları başta olmak üzere STK, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla iletişim kurulması ve protokol hazırlanması süreçlerini gerçekleştirmek veya koordine etmek,

b)   Temin edilen radyo, televizyon grafik içeriklerin denetimini yaptırmak,

c)    Televizyon ve radyo yayıncılığı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile meslek birliklerinden temin edilen ve denetimden geçen e-İçeriklerin, entegrasyonu konusunda ilgili birimler ile iş birliği yapmak,

ç)    5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ortaya çıkan mali ve fikri hakları dikkate alarak, e-içerik üretim, temin ve yayın sürecindeki telif hakları ile ilgili çalışmalar yapmak,

d)   Televizyon ve radyo için program hazırlayan kurum ve kişilerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

e)    Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Görsel içerikler koordinatörlüğü

MADDE 32 - (1) Görsel içerikler  koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Örgün ve yaygın eğitime yönelik ders destek materyalleri ile e-İçeriklerinin grafik tasarım, animasyon ve fotoğraf ihtiyacını karşılamak,

b)   Zenginleştirilirmiş kitap, öğretim materyalleri başta olmak üzere TTKB tarafından onaylana öğretim programları doğrultusunda eğitsel içeriklerin üretimini ve temini yapmak,

c)    Kurum içi ve dışı talepler doğrultusunda fotoğraf ve grafik tasarım ihtiyacını iş planlaması çerçevesindekarşılamak,

ç)    Basılı görsel materyallerin afiş, logo, amblem, dergi, broşür ve benzerlerinin tasarımlarını yapmak,

d)   Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası teknolojiyi takip ederek yenilikleri üretim sürecine aktarmak,

e)    Üretilecek içeriklerin grafiklerini, video grafiklerini, ana ve ara jeneriklerini hazırlamak, 2D ? 3D animasyon ve illüstrasyon çalışmaları yapmak,

f)    Analog ve dijital fotoğrafların işlenmesi, düzenlenmesi ve sayısal ortamlarda saklanmasını sağlamak ve fotoğraf arşivini güncellemek,

g)   Bakanlığın ilgileri birimleriyle koordineli olarak fotoğraf sergileri düzenlemek,

ğ)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.