Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ar-Ge ve Ekosistem Daire Başkanlığı

25-08-2023

Daire Başkanı: Dr. Bilgehan ÖZBAYLANLI

Sekretarya: 0 (312) 296 94 79


MADDE 6 - (1) Ar-Ge ve Ekosistem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)    Genel Müdürlük faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda yapılacak araştırmaları planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sonuç raporlarını hazırlamak,

b)   İhtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi çözümleri esas alan ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, uygulamaya koymak ve yürütmek,

c)    İlgili birimler ile iş birliği yaparak proje sonrası uygulama planları hazırlamak ve projenin sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,

ç)    Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi uygulamalar ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

d)   Ulusal ve uluslararası ölçekte, resmi ve özel araştırma kurumları, üniversiteler, laboratuvarlar, teknoloji geliştiren firma, girişimci, kurum, şahıs ve ilgili tüm paydaşlarla kurumsal iş birliğine yönelik, eğitim teknolojileri odaklı Ar-Ge, proje, pilot, test çalışmalarıyla birlikte teknoloji geliştirme, bilgi, deneyim ve yenilik transferi çalışmaları yürütmek. 

e)    Resmi ve özel kurumlar ve ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, dijital eğitim ve yenilik ekosistemi kurma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

f)    Dijital eğitim yenilik ekosistemi geliştirme çalışmaları kapsamında, ETKİM faaliyetlerini, ilgili resmi ve özel kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek.

g)   ETKİM bünyesinde bulunan PÖL kapsamında, Eğitim teknolojilerine, teknolojinin sınıf içi kullanımına, teknoloji destekli esnek öğrenme alanlarının tasarımına yönelik ulusal ve uluslararası nitelikte Ar-Ge çalışmaları yürütmek, eğitim araç ve ortam standartlarının geliştirilmesi ve uygunluk testlerine yönelik çalışmalar yapmak

ğ)   Dijital eğitim ve yenilik ekosistemi çalışmaları çerçevesinde, eğitim teknolojileri odaklı girişimcilere teşvik mekanizmalarını ilgili Bakanlık, resmî ve özel kurum, kuruluş ve birimlerle birlikte planlamak ve koordineli bir şekilde yürütmek.

h)   Genel Müdürlük faaliyet ve öncelik alanları çerçevesinde dijital eğitim ve yenilik ekosistemi kapsamında, Genel Müdürlük adına uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim, iş birliği ve koordinasyon sağlamak.

ı)     Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Araştırma koordinatörlüğü

MADDE 15 - (1) Araştırma koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Dijital Eğitim ve inovasyon ekosistemi kapsamında, araştırma ihtiyaçlarını belirlemek üzere ilgili birimlerle iletişim kurarak düzenli ihtiyaç analizleri yapmak, araştırma önceliklerini ve modellerini belirlemek.

b)   Araştırma ekiplerini kurmak, çalışma takvimi oluşturmak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

c)    Eğitim teknolojileri ve dijital eğitim alanındaki güncel araştırmaları ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

ç)    PÖL bünyesinde gerçekleştirilecek uygulamalı araştırmaları ilgili koordinatörlükle iş birliği içerisinde planlamak, uygulamak ve raporlamak. 

d)   PÖL'de yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarına göre, ilgili koordinatörlükle iş birliği içerisinde veriye ve kanıta dayalı politika ve strateji önerileri geliştirmek, ilgili birimlere iletmek.

e)    Araştırma çalışmaları kapsamında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, araştırma kurumları ve üniversiteler tarafından yapılan araştırmaları takip etmek, gerektiğinde kurumlarla araştırmalara yönelik iletişim ve iş birliği kurmak.

f)    Koordinatörlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağını ve yetenek havuzunu planlamak,

g)   Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer koordinatörlüklerin çalışmalarına gerektiğinde personel ve uzmanlık katkısı sağlamak,

ğ)   Görev alanı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve bilgi notu taleplerini karşılamak,

h)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Ekosistem geliştirme koordinatörlüğü

MADDE 16 - (1) Ekosistem geliştirme koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Dijital eğitim ve inovasyon Ekosisteminin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik, Genel Müdürlük ihtiyaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta tüm paydaşlarla ortak çalışma modelleri oluşturmak, ulusal ve uluslararası ölçekli iş birlikleri, pilot çalışmalar ve projeler geliştirmek ve yürütmek. 

b)   İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde eğitim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmaların envanterini çıkarmak.

c)    İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği içerisinde, ETKİM merkezli eğitim teknolojileri kümelenme çalışmalarını yürütmek, kümelenmenin çıktılarını izlemek, değerlendirmek, ilgili koordinatörlüklerle iş birliğiyle ortak geliştirme ve yenilik transferi çalışmaları yapmak. 

ç)    Kamu kurum ve kuruluşları tarafından fonlanan eğitim teknolojilerine yönelik ulusal ve uluslararası proje çıktılarını analiz etmek,

d)   Eğitim teknolojilerine yönelik ürün kataloğu hazırlamak ve güncel tutmak.

e)    Eğitim teknolojileri ürün kataloğuna yönelik analiz çalışmaları gerçekleştirmek ve transfer edilebilecek teknolojileri Bakanlık ihtiyaçlarına göre önceliklendirmek.

f)    ETKİM çalışmalarını koordine etmek.

g)   Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen yenilikleri takip etmek ve ilgili birimlerle paylaşmak. 

ğ)   Ulusal ve uluslararası nitelikte paydaş katılım, topluluk oluşturma, ekosistem geliştirme ve yaygınlaştırma etkinliklerini planlamak ve gerçekleştirmek.

h)   Koordinatörlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağını ve yetenek havuzunu planlamak,

ı)     Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer koordinatörlüklerin çalışmalarına gerektiğinde personel ve uzmanlık katkısı sağlamak,

i)     Görev alanı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve bilgi notu taleplerini karşılamak,

j)     Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Profesyonel öğrenme laboratuvarı koordinatörlüğü

MADDE 17 - (1) Profesyonel öğrenme laboratuvarı koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Eğitim teknolojilerine ve teknolojinin sınıf içi kullanımlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütmek.

b)   Dijital Eğitim ve İnovasyon Ekosistemi kapsamında geliştirilen eğitim teknolojileri çözümlerine yönelik öncül, ilk uygulama ve deneme çalışmaları yapmak.

c)    Ulusal ve uluslararası nitelikte uygulamalı araştırma, test, inceleme, pilot ve proje çalışmalarıyla pedagoji, materyal, teknoloji ve örnek uygulama geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.

ç)    Yenilikçi eğitim teknolojilerini laboratuvar ortamında incelemek, test etmek, pilot çalışmalarla denemek ve kullanımına yönelik analizler yapmak.  

d)   Eğitim teknolojileri geliştiricileriyle, ortak Ar-Ge ve iş birliği modelleri oluşturmak ve yürütmek.

e)    Ulusal ve Uluslararası Araştırmalar koordinatörlüğüyle iş birliği içerisinde, PÖL'de yapılacak uygulamalı araştırmaları planlamak, araştırma sonuçlarını raporlamak ve kanıta dayalı politika önerileri geliştirmek.

f)    Eğitim araç ve ortam standartlarının geliştirilmesi ve uygunluk testlerine yönelik çalışmalar yapmak,

g)   Ulusal ve uluslararası düzeyde PÖL'e benzer nitelikte öğrenme laboratuvarları, geleceğin sınıfları, araştırma kurumları, üniversiteler ve uluslararası Ar-Ge kuruluşlarıyla ağ kurma, proje, ortak uygulama ve iş birliği çalışmaları planlamak ve yürütmek.

ğ)   PÖL'de Ar-Ge çalışmalarına dayalı örnek uygulamalar geliştirerek ilgili birimlere yaygınlaştırma önerisi olarak iletmek. 

h)   Veriye dayalı politika ve strateji önerileri oluşturmak, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma çalışmaları için ilgili birimlerle paylaşmak.

ı)     Görev alanı çerçevesinde, ilgili birimlerle uyumlaştırma, eşgüdüm ve iş birliğini güçlendirecek çalışmalar yürütmek,

i)     Koordinatörlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağını ve yetenek havuzunu planlamak,

j)     Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer koordinatörlüklerin çalışmalarına gerektiğinde personel ve uzmanlık katkısı sağlamak,

k)   Görev alanı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve bilgi notu taleplerini karşılamak,

l)     Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Girişimcilik destek programları koordinatörlüğü

MADDE 18 - (1) Girişimcilik destek programları koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Resmi ve özel nitelikte ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, eğitim teknolojileri odaklı girişimcilere teşvik ve destek programları planlamak, uygulamasını takip etmek.

b)   Dijital Eğitim ve inovasyon ekosistemi kapsamında, sahada öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen teknoloji ve yenilik geliştirmeye yönelik çalışmaları takip etmek, çıkan ürünleri izlemek, değerlendirmek, tüm paydaşlar arasında yenilik geliştirmeye yönelik eşgüdüm çalışmaları yapmak.

c)    Dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi kapsamında, ETKİM'de girişimci öğretmenlere yönelik teknoloji geliştirme ve destek programı planlamak ve yürütmek.

ç)    Dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi kapsamında, ETKİM'de genç girişimci öğrencilere yönelik teknoloji geliştirme ve destek programı planlamak ve yürütmek

d)    ETKİM'de bulunan kuluçka alanlarına girişimci seçimlerinin Bakanlığımız öncelik ve ihtiyaçları çerçevesinde yapılması için doğrudan katkı sunmak.

e)    Girişimcilerin ürünlerinin PÖL'de ilk deneme ve test uygulamalarına köprü oluşturmak.

f)    Koordinatörlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağını ve yetenek havuzunu planlamak,

g)   Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer koordinatörlüklerin çalışmalarına gerektiğinde personel ve uzmanlık katkısı sağlamak,

ğ)   Görev alanı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve bilgi notu taleplerini karşılamak,

h)   Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Operasyonel faaliyetler koordinatörlüğü

MADDE 19 - (1) Operasyonel faaliyetler koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a)    Dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi ve PÖL kapsamında paydaşlar ve teknoloji geliştiricilerle yapılacak protokolleri ilgili taraflarla ve hukuk birimleriyle iletişim ve koordinasyon hâlinde hazırlamak.

b)   Dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi, ETKİM ve PÖL kapsamında gerçekleştirilecek paydaş katılımı, seminer, konferans, çalıştay, sergi, şenlik vb. etkinliklerin şartname hazırlık çalışmalarını yapmak ve etkinlikleri ilgili koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde gerçekleştirmek.

c)    İlgili paydaşlarla iş birliği içerisinde, ETKİM'e yönelik kurumsal kimlik ve görünürlük çalışmaları planlamak ve yürütmek.

ç)    İlgili paydaşlarla iletişim ve iş birliği içerisinde ETKİM'e yönelik ekosistem yönetim ve iş birliği platformunu oluşturmak ve platformun içerik yönetimi çalışmalarını yürütmek.

d)   Daire başkanlığı bütçe planlama çalışmalarını, tüm koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde yürütmek.

e)    Orta ve uzun vadeli strateji, politika, program ve hedeflerinin belirlenmesine ve birim faaliyet raporları,  idari faaliyet raporu, kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerine ilişkin Daire Başkanlığı katkılarını takip etmek ve ilgili birimle paylaşmak.

f)    Koordinatörlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağını ve yetenek havuzunu planlamak,

g)   Daire Başkanlığı bünyesindeki diğer koordinatörlüklerin çalışmalarına gerektiğinde personel ve uzmanlık katkısı sağlamak,

ğ)   Görev alanı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve bilgi notu taleplerini karşılamak,

Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.