Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI
DAİRE BAŞKANLIĞI

TARİHSEL GELİŞİM

1952 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde Talim ve Terbiye Dairesi'ne bağlı Test Bürosu olarak kurulmuştur.
İlk yıllarda Eğitim Enstitülerine, 1956 yılından itibaren de Anadolu liselerine, özel okullara, öğretmen okullarına, Ankara Üniversitesi'ne ve İstanbul Üniversitesine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarını gerçekleştirmiştir.

Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla hizmetlerin yürütülmesi için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na bağlı olarak 5. Akşam Sanat Okulu kurulmuş ve sınav hizmetleri bu okul tarafından yürütülmüştür. Bilgi İşlem Dairesinin kurulmasıyla 1982 yılından itibaren 5. Akşam Sanat Okulu bu daireye bağlanmıştır.

1987 yılından itibaren 5. Akşam Sanat Okulu, "Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM)" adıyla yeniden teşkilatlanmış ve İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

1990 yılında doğrudan Müsteşarlığa, 1991 yılında da yeniden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görevini sürdürmüştür.  3797 sayılı kanunla Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) Sınavlar Daire Başkanlığı adıyla bu Genel Müdürlüğe bağlanmıştır.

1998 yılında Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı'nın birleşmesiyle kurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı adı altında hizmetini sürdürmektedir.
2004 yılında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda Açık Öğretim Kurumları da bu daireye bağlanarak Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı adını almıştır.

ÖRGÜTLENME
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının;
* Test Geliştirme Şubesi
* Sınav Hizmetleri Şubesi
* Baskı ve Sevk Şubesi
* Açık Öğretim Okulları Koordinasyon Şubesi' nden oluşan bir örgüt yapısı vardır.

Test Geliştirme Şubesi
Planlanan sınavlarla ilgili soruların üretilmesi, redaksiyonu, bilgisayar ortamına aktarılması, tahsisi, test kitapçıklarının oluşturulması, sınav sonrası cevap anahtarlarının hazırlanması, madde analizlerinin yapılması işlemlerini gerçekleştirir.

Sorular; seviye, madde güçlüğü, konu ve alt konularına göre soru bankasına kullanıma hazır bir şekilde muhafaza edilir.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasından sonra, test puanları ve madde puanları temel alınarak analizler yapılır. Bu sonuçlar, amaca yönelik kullanılması için ilgililerin hizmetine sunulur.

Sınav Hizmetleri Şubesi
Sınav uygulama hizmetleri, Bakanlığımız Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ve her sınava ait kılavuz doğrultusunda yerine getirilmektedir.
Sınavların organizasyon ve koordinasyonuyla ilgili yurt genelinde tüm iş ve işlemler bu şube tarafından gerçekleştirilir.
Değerlendirme ile ilgili olarak sınav evrakının kodlanması, tasnifi, optiklerden okutulması, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin yapılması bu şubenin görevlerindendir.

Baskı ve Sevk İşleri Şubesi
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığınca yürütülen tüm sınav hizmetlerine ait başvurma belgeleri, cevap kâğıtları, test kitapçıkları ve diğer sınav evrakları basılarak paketleme ve sevk işlemlerini yürütür.

Açık Öğretim Okulları Koordinasyon Şubesi
Açık Öğretim Okulları; 4 okul müdürlüğü, bunlara bağlı öğretmenler, eğitim uzmanları, teknisyenler ve işçilerden oluşan bir kadroyla hizmetlerini yürütmektedir.
* Açık Öğretim Lisesi (AÖL)
* Açık İlköğretim Okulu (AİO)
* Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
* Mesleki Açık Öğretim Lisesi

SINAV ÇEŞİTLERİ
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı'nın yıl içinde yaptığı sınavlar 3 gurupta toplanmaktadır.
* Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavları
* Açık Öğretim Okulları Sınavları
* Resmi Kurumlara Yapılan Sınavlar (Protokollü Sınavlar)

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavları
1- Seviye Belirleme Sınavları (SBS)
İlköğretim kurumlarının 6., 7. ve 8inci sınıflarında; Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik/ Sosyal Etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezî sınavdır.

2- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PY-B)
İlköğretim okulları ile orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11inci sınıf öğrencilerine Bakanlık tarafından verilecek burs ile bu kurumlara bağlı pansiyonlarda parasız yatılı kalacak öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için yapılan sınavdır.

Açık Öğretim Okulları Sınavları (AÖOS)
Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu (sertifikasyon programı) öğrencilerine, bu okulların özel yönetmeliklerine göre uygulanan sınavlardır.

Resmi Kurumlara Yapılan Sınavlar (Protokollü Sınavlar)
Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokollere göre yapılan seçme, yerleştirme, atama, görevde yükselme, unvan değişikliği ve benzeri sınavlardır. Bu sınavlar yılda iki dönem olarak uygulanmaktadır. Birinci dönem Şubat -Mart- Nisan, ikinci dönem Eylül -Ekim- Kasım aylarını kapsamaktadır. Bu sınavların yıllık sınav uygulama planında yer alması zorunlu değildir.

 

 


 

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.